Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Aký Boh vlastne je?

    Je veľmi ťažké, dokonca až trúfalé, definovať Boha z ľudského pohľadu. Boh presahuje všetky kategórie i pojmy, vymyká sa z našej predstavivosti.
A predsa sa ľudia už od nepamäti pokúšajú vytvárať svoje vlastné predstavy o Bohu. Niekedy sa tieto predstavy natoľko vzďaľujú od originálu, že vzťah s Bohom skôr narúšajú ako umožňujú. Potom sa nemožno čudovať, že väčšina ľudí v Boha neverí. Odmietajú totiž uveriť len v akúsi karikatúru - o ktorej si myslia, že vystihuje Boha -, pretože im Boha doteraz nikto v pravom svetle nepredstavil.     To, čo si veľa ľudí predstavuje pod pojmom Boh, vďaka Bohu neexistuje. (Karl Rahner)

    Avšak: Boh vstupuje do ľudských dejín a dáva sa nám poznať. Nezjavuje sa ako nejaká tajomná sila, ale ako osoba a priateľ človeka. Prichádza na náš svet v Ježišovi Kristovi: V Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne..." (Biblia, Kolosenským 2,9). Pokúsme sa teraz vo svetle Biblie očistiť podobné zakorenené predstavy ľudí o Bohu aspoň od tých najčastejších omylov a karikatúr.


    Staromódny Boh
    Je to len roztrasený starec s bielou bradou, možno podráždený a zatrpknutý, pretože ho väčšina sveta nechce akceptovať a poslúchať. Dnešnému svetu ani - trošku nerozumie, jednoducho mu ušiel vlak"... Koľkokrát sme už videli podobného bielovlasého starca na nejakom obraze alebo freske, keď sme niekde v kostole počúvali starodávne spevy zo zažltnutého spevníka či hudbu zo starého sipiaceho organu. Všetko potom nasvedčuje, že Boh a viera patria len do múzea (ak ešte vôbec niekam patria).
Avšak: Boh, v ktorého veria kresťania, nestarne. Nieje to vôbec nejaký neschopný starček, ktorý oplakáva staré dobré časy. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, ako by dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko" (Skutky 17,24-25).


    Boh spiaci a vzdialený
    Ktosi nazval túto karikatúru bohom - hodinárom": Boh uviedol všetko do chodu, určil prírodné zákony a potom sa vzdialil A keď svet dotiká", potom príde všetko zúčtovať. Podľa tejto predstavy Boh kdesi existuje, svet však ponecháva svojmu osudu a o jednotlivca sa vôbec nezaujíma. Človek veriaci v takúto podobu Boha zastáva krédo čo si neurobíš sám, to nemáš".
Avšak: Boh je vždy s nami! Nebeský Otec sa nám predstavil v Ježišovi Kristovi ako Emmanuel, čo v preklade znamená Boh s nami" (Matúšovo evanjelium 1, 23), ako ten, kto je nám bližšie ako sme sami sebe, žiadny detail nášho života mu nieje ľahostajný.


    Boh policajt
    Boh je tu na to, aby sledoval naše priestupky, aby ich evidoval a trestal. Inými slovami: je strážca zákona. Niektorí sme možno v detstve po¬čúvali výhražné: Pánboh ťa vidí a potresce!" Uprený pohľad takého Boha vyvoláva strach a neistotu: čo zas len bude, čo som to zase vy viedol! Človek potom žije s pocitom, že si Božiu priazeň musí tvrdo zaslúžit a hlavne, že sa mu nič neprepáči!
Avšak: Ježiš nám predstavuje Boha, ktorý síce nenávidí hriech, hriešnika však miluje. Boh je Bohom milujúcim! Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti" (1. list Jána 1,9).


    Bábkár
    Takýto Boh všetko riadi sám, nič už nemožno ovplyvniť všetko je vopred dané a určené. Nech človek robí čokoľvek, na svojom osude nič nezmení. Celý svet i život každého jednotlivca je ovládaný akoby neviditeľnými nitkami zo zákulisia. Veriaci je potom len uvedomelým Božím otrokom - bez vlastnej vôle, názorov, prianí a túžob. Ba ešte horšie: jeho priania alebo názory sú vopred nežiadúce.
Avšak: Boh rešpektuje slobodu človeka! Ježiš Kristus hovoril o inom vzťahu medzi Bohom a človekom: Nenazývam vás viac sluhami, nazval som vás priateľmi" (Jánovo evanjelium 15, 15). Apoštol Pavol píše, že kresťania sú spolupracovníkmi na Božom diele" (1. list Korintským 3,9). Teda žiadni otroci, žiadne bábky.


    Boh pre prípad núdze
    Človek vyhľadáva Boha len ako záchranku" v situáciách, keď zlyhávajú ľudské prostriedky. V takom vzťahu však často chýba dôvera a na jej miesto nastupuje obchod: Akto dobre dopadne, sľubujem, že... keď sa budem teraz modliť, očakávam, že..." A keď Boh takto nefunguje, strácame oňho záujem.
Avšak: Boh je Otec aj priateľ súčasne. Chce niesť naše bolesti a problémy, ale nielen to. Boh túži po dôvernom vzťahu s nami, po vzťahu, aký býva len medzi otcom alebo matkou a dieťaťom, medzi priateľmi, medzi manželmi.
    Dedo Mráz, Santa Klaus
    Boh je v tejto karikatúre dobráckym deduškom, ktorý má v popise práce roznášanie darčekov, prácu pre blaho človeka a odstraňovanie všetkých ťažkostí z jeho cesty. Je to Boh tolerantný a hlavne nenáročný. Chápe, že sme slabí, náš hriech a zlo vždy ospravedlňuje. V podstate mu nič nevadí, je dobrák... Človek však potom prestáva rozlišovať medzi dobrom a zlom. Boha sa nebojí, ale nemá k nemu ani úctu a lásku.
Avšak: Boh je dobro samo osebe, a preto ani nedokáže chcieť pre nás nič iné len dobro. Preto nás chce vytrhnúť zo začarovaného kruhu vlastného sebectva, ktoré nás ničí. A práve preto je aj náročný - neuspokojí sa s tým, aby sme ostali navždy len nezrelými deťmi. Koho Pán miluje, toho vychováva... (list Židom 12,6).


    Čosi" nad nami
    Podľa tohto názoru je Boh len vysoká inteligencia, vyššia moc, vesmírna všetko prenikajúca energia, ale v žiadnom prípade nie živá bytosť, s ktorou možno žiť v nejakom vzťahu. Človek síce rozumom uznáva, že Boh môže existovať, nekomunikuje však s ním. Tento Boh nepozná cit. Nemá súcit ani so mnou, ani so svetom.
Avšak: Boh je živou osobou, s ktorou môžeme mať osobný vzťah. Prichádza v Ježišovi Kristovi na našu zem, aby človeka oslovil, dal sa mu poznať, ponúkol mu svoju pomoc a cestu k sebe. Kresťanská viera nieje len uznaním Božej existencie alebo stotožnením sa s náukou o Bohu, ale nadviazaním a prehlbovaním osobného vzťahu s Bohom. Je to život s Bohom.


    Boh tyran
    Taký Boh sa priam vyžíva v ľudskom utrpení. Podľa tohto názoru by si mal ten. kto sa má dobre, rýchlo privlastniť nejaký pocit viny alebo si spôsobiť nejaké trápenie. Človek s takouto predstavou pôsobí stiesnene a ustráchano, aj keď sa dokazuje náročnými asketickými výkonmi. Možno v nich vidí prostriedok na získanie zásluh a Božieho uznania, či potvrdenie svojej hodnoty. A preto ich vyhľadáva.
Avšak: Boh nám síce nesľúbil, že zo sveta odstráni všetko trápenie, a že sa kresťanom vyhne utrpenie, prisľúbil nám však silu a pokoj, aby nás utrpenie nezdrvilo. Už Starý zákon nás uisťuje, že nerád trápi a zarmucuje synov ľudských" (Žalospevy 3, 33). Z evanjelií vieme, že Ježiš choroby nerozdával, ale liečil a uzdravoval.

Bratislavská tlačová misia - www.btm.sk
spracoval: Majky
Uverejnené so súhlasom autora!

návrat hore Sobota, 05.07. 2008 - 08:00:39
Téma: Prečo Boh...

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.75 / Hlasov: 4      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.