Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Spytovanie svedomia

Na základe Listu svätého apoštola Jakuba.
K: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
L: Som ochotný trpieť a prijímať skúšky života s radosťou v tej viere, že Boh je pri mne a on vie prečo posiela skúšky do môjho života?


K: Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou bez pochybovania.
L: Hľadám pravú životnú múdrosť? Rozprávam sa s Bohom v modlitbe o svojom živote? Keď sa modlím,je to úkon viery a dôvery?

K: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.
L: Ako sa mi darí prijímať náhle zmeny udalostí v mojom živote? Som ochotný prijať z Božích rúk všetko?

K: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď skúška vašej viery prináša vytrvalosť.
L: Usilujem sa objaviť pramene mojich hriechov? Aký druh žiadostivostí hýbe mojim životom Je to žiadostivosť očí? Pýcha života? Žiadostivosť tela? Ako sa prejavuje?


K: Vedzte bratia moji milovaní, každý človek má byt rýchly keď treba počúvať a pomalý do rečí a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná čo je spravodlivé pred Bohom.
L: Naučil som sa skutočne počúvať a zvažovať? Nie som unáhlený v odpovediach a postojoch Nie som predpojatý a plný hnevu voči určitým ľuďom? Nereagujem podráždene?


K: Bratia moji, odložte všetku svoju nečistotu a akúkoľvek zlobu!
L: Usilujem sa o čisté srdce? Ako zmýšľam? Nie sú moje slová a reči poznačené zmyselnosťou? Uvedomujem si, že moje telo má byť chrámom Ducha Svätého a je určené k osláveniu a nie k nečistote?

K: Nebuďte len poslucháčmi slova, ale ho aj uskutočňujte.
L: Ako sa mi darí uvádzať do života evanjeliové požiadavky? Plním svoje predsavzatia? Nemám tendenciu poučovať iných a pritom nič nekonať?

K: Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.
L: Okolo akých tém sa točia moje reči? Z plnosti srdca hovoria ústa. Čo je ukryté v mojom srdci? Boh, alebo moje egoistické a žiadostivé ja?

K: Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty...
L: Mám zmysel pre konkrétne skutky kresťanskej lásky? Som ochotný pomôcť tam kde potreba?

K: Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista s nadŕžaním osobám.
L: Nerobím rozdiely medzi ľuďmi? Nie som vypočítavý a ziskuchtivý pri vzťahoch s ľuďmi? Neuprednostňujem niekoho, len pre jeho postavenie, možnosti a moc?

K: Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere?
L: Nemám tendenciu povyšovať sa nad iných? Myslieť si o sebe viac ako som a tak uponižovať ostatných? Nie som ironický, posmešný? Mám porozumenie pre slabších?

K: Hovorte a konajte ako tí, čo majú byt súdení podľa zákona slobody! Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo!
L: Som človekom vnútornej slobody, alebo len povinností? Dokážem odpúšťať a byť milosrdný aj voči tým čo sú mi nesympatickí alebo mi ubližujú?

K: Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?
L: Nemám plné ústa zbožných rečí a pritom zabúdam na život podľa toho, čo hovorím? Mám zmysel pre praktický život viery?

K: Bratia moji, nechcite byt mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd.
L: Nemám v sebe stálu tendenciu poučovania a kritizovania ostatných? Nie som príliš kritický na druhých a pritom málo na seba?

K: Kto sa neprehrešuje slovom je dokonalý muž, schopný udržať na uzde celé telo.
L: Nerozprávam príliš veľa? Nie som urečnený? Nechcem vždy mať posledné slovo? Neubližujem svojimi rečami? Nie sú moje slová príčinou napätia medzi bratmi? O čom najčastejšie rozprávam

K: Ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde, lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
L: Nie som žiarlivý na úspech druhého? Nechcem niekoho vlastniť len pre seba? Nehádam sa často? Som šíriteľom pokoja? Nejednám podráždene?

K: Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ, z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?
L: Nie som sebecký? Nechcem mať všetko len pre seba a vždy prvý - napríklad pri jedle?

K: Prosíte a nedostávate, lebo zle prosíte, chcete to využiť na svoje náruživosti.
L: O čo sa najviac usilujem? O čo najviac prosím? Netúžim po bezprostrednom živote, komforte? Nebojím sa utrpenia? Nemám tendenciu žiť pohodlným životom, užívať si?

K: Kto chce byt priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
L: Neláka ma svetácky spôsob života? Nesmútim za tým, čo som zanechal pre Krista? Napr. svet zábavy, diskoték, príjemných posedení v baroch, realizovania sa v podnikaní a svetskej sláve?

K: Bratia, neosočujte jeden druhého. Kto osočuje brata, alebo svojho brata posudzuje, osočuje zákon a odsudzuje zákon. Kto si ty, že súdiš blížneho?
L: Neosočujem? Nemám tendenciu vynášať výroky o ľuďoch bez overenia pravdy? Nie som často krát sudca, ktorý má dva metre - jeden pre seba a druhý pre blížneho?

K: Vy predsa neviete čo bude zajtra s vaším životom. Ved ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.
L: Nerobím si neopodstatnené starosti o budúcnosť? Nie som príliš sebaistý vo svojom plánovaní budúcnosti? Viem sa odovzdať do Božej prozreteľnosti?

K: A vy boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré na vás prichádzajú. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.
L: Mám vytvorenú správnu hierarchiu hodnôt? Nie som naviazaný na vlastnenie určitých vecí? Netúžim po bohatstve? Nezakladám si na vlastnení nejakej veci?

K: Buďte teda, bratia trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme, trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.
L: Som dostatočne trpezlivým pri prekonávaní prekážok? Nerezignujem? Som trpezlivý aj vo svojom duchovnom raste? Som trpezlivý vo vzťahoch s ľuďmi? Viem trpezlivo očakávať pomoc od Pána? Dôverujem mu?

K Vaše áno nech je áno, a nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu!
L: Nie som dvojtvárny? Nehrám vo vzájomných vzťahoch divadlo? Nenavykol som si na diplomaciu vo svoj prospech?

K: Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.
L: Vkladám svoje problémy a utrpenia do modlitby? Dôverujem v silu modlitby? Viem ďakovať za preukázané dobrodenia?

K: Vyznávajte si navzájom svoje hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.
L: Som úprimný a úplný vo vyznaní hriechov vo sviatosti zmierenia? Modlím sa za tých, ktorým som ublížil? Modlím sa za tých, ktorí prežívajú krízu? Neteším sa z nešťastia druhého? Viem odpustiť tomu, kto mi ublížil? Modlím sa za tých, ktorých som pohoršil?
Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.

Amen.

návrat hore Nedeľa, 15.11. 2009 - 15:53:27
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 5 / Hlasov: 2      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.