Uvedom si

Máš väčšiu cenu, než je cena všetkého bohatstva sveta.
 
Reklama
misionar.eu
 

Novéna za nájdenie zamestnania

Slovensko na začiatku tretieho tisícročia prežíva tretí Exodus. Zvlášť obyvatelia od Braniska na východ sa ocitli v situácii veľkej nezamestnanosti. Negatívne to ovplyvňuje naše rodiny, lebo kvôli nedostatku pracovných príležitostí nemajú šancu nájsť prácu a prežívajú neistotu, strach z budúcnosti, depresie, beznádej.    Otcovia odchádzajú za prácou od rodín do Čiech či ďalej. Mladí definitívne opúšťajú Slovensko. Strácame kvalitných ľudí... Čo robiť? Nadávať? Čakať? Odpovedí by mohlo byť mnoho... Ale rozhodne možno začať modlitbou.
   V dnešnej spoločnosti sa práca stala meradlom hodnoty človeka. Zvyčajne súdime ľudí podľa práce, ktorú konajú a zvyčajne je to prvá vec, na ktorú sa pýtame, keď sa s niekým zoznamujeme. „Kde pracuješ? Čo robíš?“ Kvôli tomu „nemať prácu“ môže viesť k znechuteniu, stratu sebadôvery a veľkému hnevu.
   Máme túžbu naplniť svoje záväzky, platiť dlhy a zabezpečiť tých, ktorých milujeme. Je ešte ďalší dôvod prečo si hľadať prácu; okrem toho, že nám dáva zmysel žiť, práca nám dovolí spolupracovať na stvoriteľskom diele Boha, ktorý „v siedmy deň skončil svoje diela, ktoré urobil.“ (Gn 2, 2) Ak priblížime našu potrebu pracovať s otvorenosťou na objavovanie božieho plánu s nami, hľadanie v nás môže začať proces premeny. Začneme vidieť seba samých ako spolutvorcov s Bohom a môžeme sa k nemu priblížiť tam, kde sme aj počas toho, ako hľadáme prácu.

   Deväť po sebe nasledujúcich dní si vyhraďme čas v tichu na uvažovanie nad pravým zmyslom života. Nadpis každého dňa je témou pre ten-ktorý deň. Pokúste sa zamerať na meditáciu biblických myšlienok ponúkaných na každý deň vo svetle témy a majte na mysli aj svoje vlastné potreby a túžby.
Pripomeňte si, že ste v Božej prítomnosti. Proste Boha o požehnanie pre seba a pre všetkých, ktorých milujete a nosíte si v srdci s ich úmyslami, za ktoré sa chcete modliť. S dôverou to predneste Bohu.
   Pomodlite sa úvodnú modlitbu a potom rozjímajte nad citátmi z Písma. Dovoľte, aby pomalé opakovanie Božieho slova zvlažilo vo vás všetko neúrodné a suché, znepokojené a vystrašené. Skúste otvoriť svoje srdce, aby ste počuli Pána, ako k vám hovorí o vašej situácii. Buďte pozorní na všetky neočakávané myšlienky a pocity, ktoré povstanú počas modlitby... ponúka vám Boh cez ne konkrétne pozvanie k niečomu?
   Keď sa blížite ku koncu vášho času modlitby, strávte nejaký čas v tichu znovu si pripomenúc tému dňa. Zakončite modlitbou Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu a záverečnou modlitbou.

Stiahnuť/otvoriť novénu


Autor: komunita školských sestier sv.Františka, Prešov

návrat hore Pondelok, 27.11. 2006 - 17:35:20
Téma: Keď už nemám slov...

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.5 / Hlasov: 6      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.