Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Svätosť-mýtus, či možná realita? 1.časť

    Z osobnej skúsenosti je nám známe, že to, čo zaujíma moderného človeka sú témy dotýkajúce sa jeho každodenného života. Ľudia hľadajú spôsob ako prežiť, akým spôsobom zabezpečiť fungovanie svojej domácnosti, ako vyriešiť generačné odcudzenie, zložitú finančnú situáciu v rodine, ochladnutie, naštrbenie, či rozpad vzťahov spôsobený migráciou za prácou. Ľahostajnými neostávajú ani otázky populačných chorôb, hladu, či terorizmu.

Takmer denne sa mnohých dotýka narastajúca miera kriminality, či pokles morálnej úrovne. Popri týchto sa zdajú témy ako svätosť nepodstatné a nezaujímavé. O svätosti sa hovorí pomerne málo. Ak sa v bežnej komunikácii ľudí prioritne zameraných na spomínané problémy hovorí o svätosti, je to buď stroho, všeobecne, alebo formou otázok typu: Čo vlastne znamená byť svätý? Je vôbec možné byť svätý? Dá sa to vôbec žiť? Je to aj pre mňa, - a vôbec - pre dnešnú dobu?

Toto povieš Izraelitom: "Ja-som" ma poslal k vám! (Ex 3,14)
    Keby biblický Izraelský národ, zotročený egyptskými bičmi a robotami dostal od Mojžiša pozvanie: Mám pre vás ponuku: buďte svätí asi by od nich dostal odpoveď, s ktorou by sa stotožnili mnohí z nás  najprv vyrieš situáciu, v ktorej sa nachádzame, potom budeme hovoriť o nejakej svätosti. Boh najprv posiela Mojžiša s posolstvom o tom, že vie o ich probléme, že pozná ich potrebu a chce vyriešiť ich najväčší problém, ktorým je otroctvo. Konkrétne pozvanie k svätosti ľud dostáva až na púšti po tom, čo zažil skúsenosť vyslobodenia z otroctva pod mocnou Božou rukou a bol pozvaný do zmluvy pretkávanej výzvami k svätosti: Ja, Pán, som váš Boh! Preto dokážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som svätý...Lebo ja som Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vaším Bohom. Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý! (Lv 11,44-45); Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, som svätý a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji! (Lv 20,26).
    Modernému človeku, zaťaženému vlastnými problémami, ktorý nikdy nezažil osobnú skúsenosť so živým Bohom, je ťažké ponúknuť, aby sa stal svätým. Pozvanie k svätosti bude vnímať ako ďalšiu aktivitu navyše, čo ho v spleti mnohých neodkladných povinností skôr odradí ako osloví. Až keď spozná, že jeho najväčším problémom nie je jeho nevyriešená situácia, ale otroctvo, do ktorého upadol cez vlastný hriech, človeka, prácu, majetok, kariéru, či pôžitky, až vtedy dokáže odpovedať na ponuku Božej záchrany, zažiť skúsenosť prechodu do nového života a prijať pozvanie stať sa svätým.

Ja som Pán, ktorý vás posväcujem (Lv 22,32)
    Biblický Izrael zažil zvláštnu skúsenosť s Bohom. Hoci sa stal ľudom otrokov, spomedzi ostatných národov si ich vyvolil za svoj ľud, nezaslúžene ich obdaroval slobodou, daroval im v podobe desatora a mnohých ďalších predpisov svoj návod na život a zostal im verný napriek ich častej nevernosti. To, čo ako ľud zažili, bola skúsenosť s verným Bohom, ktorý sa stará a ktorý im konkrétne dáva najavo, že je láska, ako to neskôr vyjadril svätý Ján evanjelista (porov. 1Jn 4, 8). Keď ich volal zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom (Mich 6,8), viac-menej im zjavoval požiadavku svätosti: buďte verní Bohu a jeho zákonu, stávajte sa mu podobnými v láske a milosrdenstve. Ako jednotlivci neboli dokonalí, každý z nich zažíval osobnú nevernosť voči Bohu, ale napriek tomu boli svätým národom, pretože svätý Boh prebýval uprostred nich a posväcoval ich svojou prítomnosťou. Teda nie vlastnou dokonalosťou, ale Božou svätosťou sa stali znamením pre okolité národy a veľkou výzvou aj pre dnešný moderný svet.

Autor: o. Matúš Čekan
Článok bol publikovaný v časopise Slovo

návrat hore Štvrtok, 14.12. 2006 - 18:38:55
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.33 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.