Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Svätosť-mýtus, či možná realita? 2.časť

Nepríťažlivá svätosť
    Musíš byť dobrý, lebo ťa pánbožko potrestá a pôjdeš do pekla počulo nejedno dieťa z úst svojich rodičov, či starých rodičov keď si nevedeli rady s ich neposedným správaním. Nečudo, že obraz Boha majú mnohí pokrivený a aj napriek mnohým katechézam v nich ostal obraz Boha  dozorcu, pred ktorým sa treba správať slušne, nerobiť zlo, prípadne nachádzať šikovné výhovorky na svoj hriech, aby sme unikli trestu. To v mnohých vytvorilo mylnú a nepríťažlivú predstavu o svätosti, v ktorej svätým je ten, kto nespácha žiaden hriech, kto je dokonalý vo svojom správaní a pohnútkach.

Keďže tento mylný ideál svätosti je z vlastných síl nedosiahnuteľný, mnohí prestali po svätosti túžiť a snažiť sa o ňu v domnení, že svätosť nie je určená pre nich a uverili, že životný štýl, v ktorom hriech má svoje nenahraditeľné miesto je normálny stav, v ktorom treba prežiť väčšinu svojho života a Boha pozývať do srdca len ako poistku pre nebo. Opak je však pravdou. Každý je povolaný byť svätý, aj keď, ako píše v blahej pamäti Boží služobník pápež Ján Pavol II.: cesty svätosti sú mnohoraké no sú zároveň primerané povolaniu každého jednotlivca (Novo millenio ineunte 31).

Svätosť ako životný štýl
    Stať sa svätým nie je len pozvaním, je nutnosťou, pretože nič nesväté sa do neba nemôže dostať. Autor listu Hebrejom píše: Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána (Hebr 12, 14). Pravá svätosť však spočíva v čomsi inom ako v otrockom zachovávaní predpisov a zákona, pretože ak by bola spravodlivosť iba skrze plnenie zákona, potom Kristus nadarmo zomrel (porov. Gal 2, 21). Svätými sa stávame ináč. Nie vlastnými skutkami, či osobnou dobrotou, hoci tieto sú sprievodným javom úsilia o svätosť. Svätými nás robí Boh. Keď apoštol Pavol oslovuje vo svojich listoch členov jednotlivých cirkevných spoločenstiev milovaní svätí, nemyslí tým dokonalých a bezchybných ľudí. Keď čítame jeho listy, nachádzame v nich rozličné slová pokarhania za poblúdenia a nedostatky v cirkvi. Oslovenie svätí, ktoré adresuje kresťanom sa však nebojí použiť, pretože vie, že ich svätosť nemá koreň v ich vlastnej dokonalosti, ale vo svätosti Boha, ktorému uverili skrze evanjelium jeho Syna a odovzdali mu svoje životy na posvätenie (porov. Rim 6,19). Napriek chybám, ktoré robili, boli tými, ktorí umožňovali Bohu, aby v nich prebýval a viedol ich životy skrze lásku Svätého Ducha. Aj keď z ľudskej slabosti zhrešili, hriech pre nich nebol životným štýlom, ale skúsenosťou osobnej nevernosti voči Bohu vyvolávajúcou bolesť nad zradou a príležitosťou na radikálne obrátenie srdca s rozhodnutím viac sa primknúť k Pánovi. Keď skrze pokánie pred Pánom získali odpustenie hriechov a zažili na sebe lásku a milosrdenstvo Boha, posúvali túto lásku a milosrdenstvo bratom.

...s očami upretými na Ježiša...(Hebr 12,2)
    Začiatok cesty k svätosti je uveriť Božej láske a nechať sa ním milovať. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy (1Jn 4, 9-10). Odpoveďou na túto lásku bude potom túžba plniť jeho vôľu, žiť jeho život a zjednocovať sa s ním skrze jeho slovo a eucharistiu. Prvým krokom je prijať (alebo pre pokrstených znovuobjaviť) krst, pretože krstom sme s Kristom pochovávaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom (porov. Rim 6,4). Teda povolanie k svätosti má prameň v krste, ktorý je odpoveďou viery na Božiu lásku, zjavenú cez Ježišov kríž a je povolaním k novému životu. Samotný krst je však iba začiatkom celoživotnej cesty obrátenia srdca. Nie je to teda usilovná snaha nehrešiť, ale snaha žiť nový život s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (Hebr 12,2). V blahej pamäti pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millenio ineuente vyzýva kresťanov tretieho tisícročia slovami: ak je krst opravdivé vkročenie do Božej svätosti prostredníctvom začlenenia sa do Krista a prijatia Ducha Svätého, bolo by nezmyselné uspokojiť sa s nejakým priemerným životom, prežívaným v znamení minimalistickej etiky a povrchnej religióznosti(31). Pozvanie k svätosti je pozvaním k radikálnemu rozhodnutiu pre Boha a jeho život, pretože nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone(Mt 6, 24). Nový životný štýl vyznačujúci sa prijatím Božieho rebríčka hodnôt a túžbou po Bohu je celoživotným úsilím, ktoré bude pokračovať po bránu fyzickej smrti, kedy sa stretneme tvárou v tvár s tým, s ktorým a pre ktorého sme žili. Je neustálym hľadaním, nachádzaním a plnením Božej vôle v konkrétnom životnom stave, kde pohnútkou konania je milosrdná láska Boha a túžba opätovať ju iným.

Autor: o. Matúš Čekan
Článok bol publikovaný v časopise Slovo

návrat hore Sobota, 23.12. 2006 - 08:39:54
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.33 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.