Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Hnutie S-Ž včítane Domácej Cirkvi ...

Hnutie S-Ž včítane Domácej Cirkvi v kontexte Katolíckej Cirkvi na Slovensku
    V celom svete za uplynulých sto rokov prebehol masívny proces, v ktorom sa do veľkej miery zrútili tradičné modely života spoločnosti viac v krajinách s početnou prevahou kresťanského obyvateľstva. Rovnako masívne v týchto krajinách dochádza k odkresťančeniu a prijatiu pohanského spôsobu života, čo zasiahlo aj Cirkev. Slovensko nie je výnimka.

Cirkev na túto situáciu odpovedala II. Vatikánskym koncilom už pred 40 r., zvlášť:
    1, obnovou ekleziológie  Cirkev je sviatosť - znak spojenia s Bohom a jednoty ľudského pokolenia LG1, živé spoločenstvo -Telo Kristovo, koncil sa nazval ekumenický, Boh chce spasiť všetkých ľudí.     2, obnova teológie a pastorácie  viac biblická, v centre Paschálne tajomstvo Ježiša Krista, v praxi pastorácia evanjelizácie, obnova viacstupňového katechumenátu dospelých SC64     3, obnova liturgie SC14 a 21  živá liturgia. Mnohé ďalšie následné dokumenty uvádzajú tieto požiadavky do života. Najvýznamnejšie z nich sú Rímsky misál 1970, slov. preklad 1979, OICA /Poriadok kresťanskej iniciácie dospelých/, 1972, SK 1990, Ordo Paenitentiae 1973, SK 1976, KKC 1997, SK 1999.
    Čo to znamená v živote Cirkvi - reevanjelizácia, cesta k dospelej viere, živé spoločenstvo ako znak lásky a jednoty pre neveriacich.
    Na Slovensku v čase Koncilu a nasledujúcich 25 rokov, napriek socializmu, Pán sa postaral, že až zázračne veľa výsledkov Koncilovej obnovy vošlo do praxe. Významnou pomocou pre nás boli mnohé cirkevné spoločenstvá v zahraničí, osobitne v Poľsku. Od r.1990 sa situácia zmenila. Ján Pavol II. Počas návštevy na Ukrajine v r.2003 povedal, že sloboda stojí väčšiu cenu ako totalita.
    Hnutie SZ v Poľsku sa zrodilo ako jeden z plodov pôsobenia Ducha Sv. po Koncile. Jeden zo sprievodných zázrakov boli masové rozmery aké napriek totalite získalo. Od r. 1950 zakladateľ o. František Blachnický začína prozreteľne realizovať to, čo formuluje katechizmus v r. 1997: Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste, nejde len o poučenie, ale o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas rastu osoby... KKC1231. Tiež definícia Oáza je personalisticko  mariánska metóda výchovy nového človeka vyjadruje východisko z kresťanskej antropológie Jána Pavla II. Spomínam si niektoré čísla, v 80-tych rokoch v PL prechádzalo oázami 70.000 ľudí a viac ako polovica povolaní v seminároch a reholiach. Mnohí laici z oáz pracujú na najrôznejších postoch v spoločnosti, napr. spoluúčastník z mojej prvej oázy v PL Jerzy Polaczko je dnes minister dopravy. Ján Pavol II. Mal účasť na skúsenosti oáz. V r. 2000 bola oáza zaregistrovaná oficiálne ako Cirkevné Združenie Svetlo-Život Konferenciou biskupov PL. A vďaka Pánovi aj my zo Slovenska sme mohli z týchto plodov ochutnať, a dokonca aj presadiť na Slovensko.
    Záber na Slovensku je aj po r.1990 10x menší ako PL, ale vďaka Pánovi aj za to. Čo považujem za najväčší prínos na SK je podiel na obnove viery, Cirkvi a prostredia cez zasadenie semienka živého spoločenstva Cirkvi. Oáza stále patrí medzi prvé a vytrvalé lastovičky  priekopníkov a protagonistov Koncilovej obnovy na SK konkrétne realizuje OICA  robí kresťanskú iniciáciu - evanjelizáciu, deuterokatechumenát, školu liturgie podľa RM a VSRM, školu modlitby, školu animátorov, výchovu k spoločenstvu, diakonii, misii, používa Ordo Paenitentiae. Na Slovensku tieto veci žiaľ nie sú ešte samozrejmosťou vo farnostiach, dokonca ani v seminároch a rehoľných komunitách. Na nedávnej synode biskupov o Európe otcovia biskupi s bolesťou konštatovali, že evanjelizácia sa zatiaľ ohraničuje len na verbálne opakovanie tohto slova /lineamenta/. Preto 40ročná skúsenosť a prax Oázy, na SK 26r., je cenný vklad do obnovy Cirkvi i spoločnosti na SK, kde preniká prostredie ako svetlo a kvas.
    Ovocie Oáz sú predovšetkým samotné oázové spoločenstvá  rodín - Domáca Cirkev - je to najstabilnejšia zložka hnutia, okolo 1000 manželov, manželiek a detí v cca 30 spoločenstvách- kruhoch.. V srdci Hnutia sú dve spoločenstvá zasväteného života - Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi a Spoločenstvo Krista Služobníka. Potom sú to diakonie na rôznych úrovniach, až po formačné skupiny mládeže vo farnostiach. Istý brat zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina sa vyjadril, že na mnohých miestach na SK, kde robili evanjelizáciu, našli ľudí, ktorí mali niečo dočinenia s Oázou. Na SK sú to omnoho menšie počty, ale predsa laici, rehoľníci, kňazi z oáz sú dnes roztrúsení v mnohých komunitách aj na zodpovedných postoch, na misiách, v médiách, komisiách, katechéze v hudbe, v sfére pro life, aj v ďalšej drobnej nenápadnej, ale potrebnej službe. V mojej komunite sme 6 z 80, /8%/. Viac členov z Oázy je v laických spoločenstvách Maranatha, Rieka Života, Nový Jeruzalem, SNE v Dolnom Kubíne, Spoločenstvo DC Bratislava- Dlhé Diely , Kerygma tím Bratislava- Rača, Soteria Leopoldov- Červeník, a ďalšie malé spoločenstvá vo farnostiach.
    Nemožno nespomenúť vyše 10 ročnú šnúru SAS a seminárov OHEŇ v Prešove v spolupráci s Renewal ministry z Ann Arbor, MI, USA, pod výdatnou záštitou Školských sestier. Vďaka patrí o. Michalovi Zamkovskému CSsR za dlhoročnú obetavú službu národného moderátora. Ľudové misie, ktoré robí on a bratia redemptoristi, kapucíni a ďalší sú ovocím aj Oázy. Súčasťou Oázy je aj KOČ -Kruciáta oslobodenia človeka, na pomoc alkoholikom a iným závislým. Vzácne špecifikum Oázy je prítomnosť v Gréckokatolíckej Cirkvi. Prínosom pre Cirkev na SK sú aj štúdiá na Katolíckej Univerzite v PL pre kňazov i laikov zo SK, ktoré sprostredkovalo Hnutie Svetlo-Život. Ešte niekoľko čísel: V rokoch 1980-90 bolo na oázach na SK ročne niekoľko desiatok ľudí plus niečo v PL. V r. 1990-2000 to bolo okolo 1000 osôb ročne. V roku 2005 bolo na letných podujatiach 700, z toho základných stupňoch 400 osôb.
    Niektorí vnímajú určitý útlm za posledné roky, a pýtajú sa či je oáza ešte cool. Počet základných oáz síce poklesol na polovicu, rozvíjajú sa však formy pokračovania  diakonie, spoločenstvá. Za 16 rokov je podstatne širšia ponuka rôznych iných programov a skupín, vďaka Bohu. Faktom ostáva stúpajúci tlak mohutnej vlny odkresťančovania. Systematické a seriózne vovedenie do kresťanskej viery ako potreba dnešnej Cirkvi je zatiaľ na SK málo považované za prioritu. Ťažisko ostáva na pastorácii udržiavania, na trávení voľného času, čo je len predevanjelizácia a na materiálnych záujmoch. Oáza je perspektívna ponuka pre mnohé modlitbové a iné spoločenstvá, ktoré nemajú program pre naplnenie čl.1231KKC. Preto mám nádej, že čas Oázy ešte len príde.
   Prvá encyklika Benedikta XVI. je hlbokom súzvuku s obsahom Hnutia.

Vianočný vinš: Ježiško je ešte maličký, ale počkajte, on narastie a potom vám ukáže...

© Jozef Konc, OFM Cap., Th.Lic., Bratislava, príspevok na 1. SKH SŽ 2006

návrat hore Sobota, 27.01. 2007 - 08:18:50
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.66 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.