Uvedom si

Máš väčšiu cenu, než je cena všetkého bohatstva sveta.
 
Reklama
misionar.eu
 

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi

Počiatky Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi sú spojené s náboženskými a spoločensko-politickými zmenami v Poľsku v roku 1956. Zakladateľom Inštitútu je kňaz prof. František Blachnický (1921-1987).

Inštitút vznikol v úzkej spojitosti s apoštolskými iniciatívami svojho zakladateľa. V počiatkoch to bolo zapojenie sa do programu Veľkej novény, konkrétne do poľskej protialkoholickej akcie pod názvom Krížová výprava striezlivosti. Keď túto akciu štátna moc vyhlásila za protištátnu a zlikvidovala, nastúpila etapa poznávania Božej vôle, čo ďalej robiť. Postupne sa kryštalizovala špecifickosť tohto diela, ktoré prijalo formu Hnutia Svetlo-Život. Charizma Hnutia Svetlo-Život je hlboko zakorenená v teológii a ekleziológii II. vatikánskeho koncilu. Hnutie túži svojimi metódami a programom slúžiť výchove Nového človeka budovaním Nových spoločenstiev a šírením Novej kultúry. Dar Hnutia sa tak úplne prirodzene stal pre členky obsahom života aj apoštolským zaangažovaním.

Cieľom Inštitútu je:
- realizácia svojho povolania svätosti praktizovaním konsekrovaného života vo svete,
- služba Cirkvi cez dielo Hnutia Svetlo-Život ako špeciálne apoštolské dielo.

Forma života v Inštitúte je individuálna alebo spoločná. Spoločnú formu života si vyžaduje apoštolské dielo - praktická služba vo formačných strediskách Hnutia Svetlo-Život. Základným cieľom duchovnosti Inštitútu je postoj služby, ktorý spočíva v nasledovaní Krista - Sluhu a Márie - Služobnice Pána.

Tento postoj služby vyplýva z podstaty osoby, ktorá je povolaná nájsť seba činiac zo seba nezištný dar". Členky Inštitútu chcú nasledovať Nepoškvrnenú v jej snúbeneckom oddaní sa Ježišovi Kristovi, z čoho vyplýva aj Jej materstvo vo vzťahu k Cirkvi. Členky Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi pracujú nielen v Hnutí, ale aj ako katechétky v školách alebo pôsobia v rozlič¬ných cirkevných a svetských inštitúciách. Svojím zasväteným životom a apoštolátom chcú priblížiť súčasnému svetu krásu Cirkvi - Kristovej Snúbenice.

Počiatočná formácia v Inštitúte trvá dva roky. V tom období sa konajú mesačné stretnutia so sestrou zodpovednou za formáciu (celý víkend). Je to čas spoločnej modlitby, delenia sa životom a obsahom aktuálnych formačných materiálov.

Členky Inštitútu prijímajú záväzky, ktoré tvoria základ ich duchovného života. Sú to: každodenná Eucharistia, Liturgia hodín, individuálna modlitba (denne aspoň pol hodiny), 6-krát do roka deň obnovy, formačné stretnutia a raz do roka 5-dňové duchovné cvičenia.

V súčasnosti Inštitút pôsobí v Poľsku, Nemecku, na Slovensku a v Taliansku.

Kontaktná adresa:
INMC
Vdp. Jozef Heske
RKFÚ
08243 Sedlice 268
inmc@pobox.sk

Zdroj: Zasvätení vo svete

návrat hore Pondelok, 14.01. 2008 - 21:14:08
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 3 / Hlasov: 1      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.