Kalendár akcií
« August '19 »
PoUtStŠt PiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Meninoví oslávenci

Lukačovská Jana
- - - - - - - -
napísať odkaz
Patarajčáková Jana
- - - - - - - -
napísať odkaz
Baľáková Jana
- - - - - - - -
napísať odkaz


O rôčik sú starší:

o. Čekan Matúš
- - - - - - - -
napísať odkaz
Leško Tomáš
( Tomi )
napísať odkaz
Melicherová Juliána
- - - - - - - -
napísať odkaz

Pán Boh požehnaj!
 
Uvedom si

Nežiarli! Aj tvoj priateľ potrebuje iných.
 
Reklama
misionar.eu
 

Trochu o nás

Kto sme a kde sme, čo robíme/nerobíme, čo je našim cieľom, kto je zakladateľom nášho hnutia, výroky a skratky, ktoré používame, kde je centrum oázy v PL a na SVK, akými smerovkami sa riadime...

Cieľ hnutia

     "Celá formačná práca Hnutia Svetlo - Život má za cieľ vytvoriť farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev, podľa modelu II. Vatikánskeho koncilu. Hnutie pripravuje ľudí, aby mohli vo farnosti prijať rôzny druh služby - diakonie, aby tak zabezpečili jej životnosť a rozvoj."
     "Hnutie vidí svoje miesto a účinkovanie nie popri Cirkvi, ale v Cirkvi, ktorú dôsledne rozpoznáva v znakoch miestneho spoločenstva."
     Inšpiráciou pre postoje a úsilia hnutia je idea kristocentrickej diakonie prameniaca z teológie Krista ako Sluhu, a Cirkvy ako tej, v ktorej sa nachádza tajomstvo pomazania Krista Duchom Svätým.
     Ďalšou inšpiráciou Hnutia je idea Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. Táto idea ukazuje prameň materstva Márie vzhľadom k Cirkvi.
     Ináč bol cieľ Hnutia určený na I. KKO (Krajowa Kongregacja Odpowiedzalnych;
Národná kongregácia zodpovedných) v roku 1976. Je ním "formácia zrelého kresťana ako nového človeka v Kristovi."
Aby sa vychoval človek ku kresťanskej zrelosti je potrebné určiť podstatné črty tejto zrelosti. Tieto črty určuje duchovnosť, ktorá má istý výchovný model (ideál).
Tento ideál sa nazýva NOVÝ ČLOVEK. Tento človek vchádza do NOVÉHO SPOLOČENSTVA, ktoré NOVOU KULTÚROU premieňa celý svet.
NOVÝ ŽIVOT
     Snaha o jednotu medzi svetlom a životom, medzi svetlom viery a životom viery je základnou zásadou charizmy Hnutia.
     Je to hlavný prvok vo výchove nového človeka. Je to znak kresťanskej zrelosti, vyjadrený znakom gréckych slov FOS - ZOE. To je osobný cieľ každého kresťana, snažiť sa o jednotu medzi svetlom a životom.

NOVÝ ČLOVEK
     Ideál nového človeka má črty, ktoré sú nadčasové, absolútne. Je to totiž obraz človeka zodpovedajúci myšlienke Boha - Stvoriteľa.
     "Jednota medzi svetlom a životom integruje vnútorne človeka. Človek, ktorý žije súlad a harmóniu medzi tým, čo pozná a tým, čo koná a snaží sa o túto jednotu je novým človekom. Človek ako osoba stojí stále pod výzvou pravdy a keď sa dobrovoľne odovzdá jej požiadavkám, v živote nachádza svoju dokonalosť a vnútornú slobodu."
     Výchova nového človeka je prvoradou úlohou, ktorá je pred všetkými úlohami. Problém výchovy nového človeka, problém záchrany jeho dôstojnosti a skutočného rozvoja v súlade s jeho určením, je problémom veľmi naliehavým a zásadným. V koncilových dokumentoch, konkrétne v konštitúcii o Cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes, sa hovorí: "...človek, jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho samého, môže plne nájsť sám seba iba cez nezištné darovanie seba samého."
     V tomto je vyjadrené najhlbšie tajomstvo o človeku ako osobe. Je to však úplný protipól toho ideálu, ktorý sa všeobecne hlása. Dnešný ideál predstavuje konzumného človeka, ktorý vraj dosahuje svoju plnosť, keď má všetko to, po čom zatúži a keď môže užívať všetko, čo sa mu zažiada. Je to tragický omyl v koncepcii človeka, lebo pravdivý pohľad na človeka nám ukazuje úplne iné perspektívy, kde cesta k sebarealizácii, k nájdeniu seba a tým i k šťastiu nevedie cez vlastnenie a užívanie, ale naopak - cez dávanie, až po darovanie seba. Túto formuláciu nachádzame v Evanjeliu: "Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho."(Mt 16, 25).
     Keďže človek je stvorený na Boží obraz, je potom tiež stvorený a schopný aby žil láskou, t. j. dávaním seba. Budovanie nového človeka spočíva jednoducho na rozvíjaní a zdokonaľovaní tej krásnej lásky "agape" v nás.
     Vzory, ktoré treba pritom nasledovať sú Christos - Diakonos a Nepoškvrnená.

NOVÉ SPOLOČENSTVO
     "Kresťanské spoločenstvo je počiatkom, miestom a cieľom katechézy. Je to vždy kresťanské spoločenstvo, kde sa začína ohlasovanie evanjelia, ktoré pozýva mužov a ženy obrátiť sa a nasledovať Krista. A je to znovu to spoločenstvo, ktoré prijíma tých, čo chcú poznať Pána a usilovať sa o nový život. Ono sprevádza katechumenov a katechizovaných na ich katechetickej ceste a s materskou starostlivosťou ich robí účastnými na vlastnej skúsenosti viery a začleňuje ich do svojho stredu."
     "Nový človek sa realizuje vo vzťahu k ostatným osobám a vytvára spolu s nimi nové spoločenstvo. Vytvorenie nového spoločenstva medzi ľuďmi je možné iba vďaka spoločenstvu s Bohom a je prirodzeným dôsledkom tohto zjednotenia."
     Nové spoločenstvo je nielen prostredím, v ktorom sa nový človek môže formovať, ale je nositeľom novej evanjelizácie a prostredím, kde je možné najlepšie prežívať Cirkev.
     V spoločenstve majú byť tieto prvky: vzájomná starostlivosť, delenie sa s inými, znášanie cudzích bremien, podriadenie sa a služba. Vyjadrené jedným slovom: Solidarita, ktorá je potrebná do prostredia, kde žijú ľudia. Pocit solidarity vyviera z kresťanskej lásky k blížnemu, ktorá pramení z lásky k Bohu, ktorý je tvorcom všetkých ľudí.
     Novosť kresťanského spoločenstva spočíva na tom, že je to spoločenstvo, ktoré existuje mocou Svätého Ducha, ktorý ako jedna osoba žije v mnohých osobách, častiach Tela - Cirkvi.

NOVÁ KULTÚRA
     "Nový človek, ktorý dôsledným spôsobom vstupuje do spoločenstva s Bohom a s bratmi vytvára novú kultúru. Tým dochádza k vyžarovaniu hodnôt nových ľudí a kresťanskej communio do všetkých oblastí ľudského, spoločenského života."
     Na kresťanovi má byť vidno, že žije život s Bohom, nielen v oblasti náboženskej, ale aj v oblasti spoločenského, verejného, kultúrneho pracovného a rodinného života. Kresťanské spoločenstvo môže mať dobrý vplyv na prostredie, v ktorom žije a pôsobí. Spoločenstvo je nositeľom duchovnej obnovy, kultúry života a civilizácie lásky.
     Nová kultúra spočíva v oslobodení človeka od všetkého, čo ponižuje jeho dôstojnosť a tiež v rozvíjaní skutočných hodnôt osoby a spoločenstva vo všetkých oblastiach života."
     Budovanie novej kultúry sa začína vo vnútri človeka, v jeho srdci. Je to ovocie, ktoré rodí nový, oslobodený človek v Kristovi, všade tam kde sa angažuje a všetkým čo robí. Nový človek nemôže netvoriť novú kultúru, nemôže nevnášať do života to, čím žije.
     Konkrétnym prejavom zaangažovania HSŽ v budovaní novej kultúry je Kruciáta Oslobodenia Človeka, ktorá je proti kultúre konzumizmu, zameranej na užívanie, a túži bojovať za slobodu a dôstojnosť človeka.
     Používanie pojmov ako "nový" pre ľudí, spoločenstvo a kultúru sa chápe v biblickom, nie sociologickom zmysle a poukazuje na Turíce, keď sme dostali Svätého Ducha, tvorcu "obnovy tvárnosti zeme".